Odsetki ustawowe: 7%!

Aktualnie
od 2016-01-01
7.00%
od 2014-12-23 8.0%
od 2008-12-15 13.0%

Od 1 stycznia 2016

Standardowe odsetki umowne (od pożyczki): 5,00%
Maksymalne odsetki umowne: 10,00%
Standardowe odsetki od zaległości: 7,00%
Maksymalne odsetki od zaległości: 14,00%.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 2016 r. poz. 46) Wersja PDF

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. z 2016 r. poz. 47). Wersja PDF

Odsetki podatkowe: 8%!

Aktualnie
od 2014-10-09
8.00%
od 2013-07-0410.-%
od 2013-06-0610.5%
od 2013-05-0911.-%
Od 1 stycznia 2016 wprowadza się obniżoną oraz podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 1649). Nowa stawka określona została w art. 56a i 56b.
Pobierz tekst ustawy Ordynacja Podatkowa.

Stawka obniżona (art. 56a) - złożenie korekty w ciągu 6 miesięcy i zapłata podatku w ciągu 7 dni. Stawka podwyższona (art. 56b) - zaniżenie zobowiązania przekraczające 25% kwoty należnej i 9250 zł.

Art. 56a. § 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.
§ 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
Art. 56b. Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:
1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych
przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
2) korekty deklaracji:
a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających – jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego,
zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.7)), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.
Art. 56c. Stawki odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56–56b, ulegają obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, począwszy od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.


Sponsorem strony jest JZK, producent programu Druczek®.
Poberz Druczka, aby automatycznie obliczyć kwotę należnych odsetek.
Sprawdź nowy serwis Środki Trwałe KŚT