Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Branże

Program Druczek używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Druczek reprezentują 181 branż w ramach 18 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)

drukowanie gazet (18.11.Z)

produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (10.73.Z)

produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)

produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (10.92.Z)

produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z)

produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (28.11.Z)

produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)

produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

produkcja soków z owoców i warzyw (10.32.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)

produkcja gier i zabawek (32.40.Z)

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)

produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z)

produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)

produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z)

produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z)

produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)

naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (33.16.Z)

produkcja odzieży roboczej (14.12.Z)

produkcja przypraw (10.84.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z)

pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)

produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)

sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)

sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z)

sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)

sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)

tynkowanie (43.31.Z)

przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)

działalność fotograficzna (74.20.Z)

działalność weterynaryjna (75.00.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

wydawanie książek (58.11.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

działalność portali internetowych (63.12.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

działalność muzeów (91.02.Z)

pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)

transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

szkoły podstawowe (85.20.Z)

nauka języków obcych (85.59.A)

wychowanie przedszkolne (85.10.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

rybołówstwo w wodach morskich (03.11.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)

zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

karandasz.com.pl

KARANDASZ s.c. Beata Kulesza-Damaziak, Krzysztof Damaziak
oferta firmy

explonaft.com.pl

EXPLONAFT Sp. z o.o.
oferta firmy

moris.waw.pl

Moris S.C. J.R.Bednarscy
oferta firmy

frombork.art.pl

Muzeum Mikołaja Kopernika
oferta firmy

zubr-kotly.pl

MS TECHNIKA GRZEWCZA s.c. Jerzy Mieczyński Alina Stepaniuk
oferta firmy

dkkmed.com.pl

DKKMED s.c. K. Kucab, W. Frączek
oferta firmy

vitoagd.pl

A.Z.U.H. Vito-Serwis AGD Witold Czekaj
oferta firmy

kancelariabbd.pl

Kancelaria Radców Prawnych Beza, Biewald spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie
oferta firmy

kucharzgastronomwieszowanet.pl

Kucharz Gastronom s.c. Michał Kucharczyk i Marcin Ćwięczek
oferta firmy

termosystem.pl

Termosystem S.C. Z. Zieliński, J. Dzialuk, K. Gogolin
oferta firmy

meffisto.pl

Meffisto-2 Cezary Florek
oferta firmy

aura24.pl

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe AURA24
oferta firmy

abzj.pl

Kancelaria Radców Prawnych S.C. Adrzej Brzóska, Zbigniew Jurga
oferta firmy

e-klucze.pl

MIKRUS Stefan Wawdysz
oferta firmy

elektro-chem.com.pl

Elektro-Chem
oferta firmy

jgopony.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J.G. Michał Górski
oferta firmy

geodet.pl

Geodet s.c. W. Bala E. Bala
oferta firmy

reklama4you.eu

Reklama4You Paweł Bladowski
oferta firmy

surveyor.com.pl

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SURVEYOR D. Białoskórski, S. Gorloff
oferta firmy

ambservices.pl

Amb Services Sp. z o.o.
oferta firmy

mebelprojekt.com

PPHU MEBEL PROJEKT Grzegorz Salamon
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2020.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-04-13 02:34 #37.9 for 100.26.179.251 @ec2-100-26-179-251.compute-1.amazonaws.com