OFERTA APLIKACJE ▾Zaloguj się i pobierz swoją licencję Baza wiedzy Zamów licencję z rabatem Pobierz najnowszą wersję aplikacji Kontakt z firmą KONTAKT

Fakturzysta

Opis aplikacji Cennik Zamów! Pobierz Baza Wiedzy Pomoc    

×Zamówienie

Branże

Program Fakturzysta używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Fakturzysta reprezentują 115 branż w ramach 17 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)

produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)

produkcja bielizny (14.14.Z)

produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (33.16.Z)

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)

produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)

produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z)

produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)

produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)

działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

malowanie i szklenie (43.34.Z)

wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

J: informacja i komunikacja

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

wydawanie książek (58.11.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

działalność pośredników turystycznych (79.11.B)

S: pozostała działalność usługowa

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (01.70.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

P: edukacja

nauka języków obcych (85.59.A)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

rituals.pl

Rituals Salon Urody Sylwia Gaweł
oferta firmy

wuko.waw.pl

Warszawskie Usługi Kanalizacyjne WUKO Damian Kwiatkowski
oferta firmy

cjp.com.pl

Cjp s.c.
oferta firmy

texi.pl

TEXI Sp. z o.o.
oferta firmy

dema.net.pl

Usługi Remontowo-Budowlane DEMA
oferta firmy

meffisto.pl

Meffisto-2 Cezary Florek
oferta firmy

proen.wroclaw.pl

PROEN Elżbieta Nakoneczny
oferta firmy

pid.com.pl

PID Piotr Łuba, Monika Mazur
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 28-04-2021.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Wymagania techniczne · Licencja ramowa · Polityka prywatności · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-07-25 20:32 #32.4 for 35.175.191.36 @ec2-35-175-191-36.compute-1.amazonaws.com