Fakturzysta

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Branże

Program Fakturzysta używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Fakturzysta reprezentują 105 branż w ramach 17 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)

produkcja materiałów wybuchowych (20.51.Z)

produkcja bielizny (14.14.Z)

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)

produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)

F: budownictwo

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

malowanie i szklenie (43.34.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

działalność fotograficzna (74.20.Z)

J: informacja i komunikacja

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

S: pozostała działalność usługowa

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (01.70.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

P: edukacja

nauka języków obcych (85.59.A)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

wuko.waw.pl

Warszawskie Usługi Kanalizacyjne WUKO Damian Kwiatkowski
oferta firmy

cjp.com.pl

Cjp s.c.
oferta firmy

texi.pl

TEXI Sp. z o.o.
oferta firmy

elins.pl

P.T.H. Elektroinstalacja s.c. J. Sendek, A. Sendek
oferta firmy

dema.net.pl

Usługi Remontowo-Budowlane DEMA
oferta firmy

proen.wroclaw.pl

PROEN Elżbieta Nakoneczny
oferta firmy

pid.com.pl

PID Piotr Łuba, Monika Mazur
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2020.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-04-13 02:58 #34.4 for 100.26.179.251 @ec2-100-26-179-251.compute-1.amazonaws.com