Fakturzysta

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Branże

Program Fakturzysta PRO używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Fakturzysta PRO reprezentują 59 branż w ramach 13 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

produkcja sprzętu sportowego (32.30.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)

produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)

F: budownictwo

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność weterynaryjna (75.00.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

działalność agentów turystycznych (79.11.A)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

S: pozostała działalność usługowa

działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

ochronatompol.pl

Ochrona Osób i Mienia TOMPOL Sp. Jawna
oferta firmy

createc.pl

CreaTec-Technologia Kreacji
oferta firmy

softline.com.pl

Softline Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 28-04-2021.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-23 16:52 #31.5 for 3.236.98.69 @ec2-3-236-98-69.compute-1.amazonaws.com